سیستم مدیریت اطلاعاتMIS مخفف managemel information به معنی سیستم اطلاعات مدیریت می باشد. سیستم های اطلاعات به یک دسته خاص از سیستم های اطلاعاتی اطلاق می شود که به مدیران میانی شرکت خدمات ارائه می کند. منظور از MIS کلیه اطلاعاتی نظیر تاریخ ها، کالاهای خرید، مبالغ و مجموعه ها و ... که توسط کاربران در سیستم یک سازمان ثبت می شود که این اطلاعات قابل گزارش گیری و پیگیری می باشد.

در واقع سیستم های اطلاعات مدیریت گزارش هایی در مورد عملکرد جاری سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهند. این اطلاعات برای نظارت و کنترل کسب و کار و پیش بینی عملکرد آتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.